Illustration: förbud mot alkohol och droger

Alkohol- och drogtestning – Så funkar det på Strukton

Strukton var först ut i den svenska bygg- och anläggningsbranschen när man 2001 började genomföra slumpmässig alkohol- och drogtestning av alla anställda. Testningen sker enligt en kvalitetssäkrad process som säkerställer att provsvaret verkligen är tillförlitligt.

Drogtestning har förekommit sedan 1970-talet och började användas på bred front i takt med att analysmetoderna utvecklades. Tanken från början var i första hand att kunna testa patienter med missbruksproblem i en behandlingssituation, men med tiden blev det vanligare med drogtestning även på arbetsplatser.

I Sverige var Strukton tidigt ute och startade med slumpmässig drogtestning 2001. I regelverket som sattes upp bestämdes att alla från vd och nedåt i verksamheten skulle testas. Initiativet och upplägget bidrog både till att skapa trovärdighet och att man snabbt fick acceptans från facket.

Gunnar Strömberg

Gunnar Strömberg

– I dag är det ingen av våra fackliga organisationer som är motståndare till dessa tester. Vi ser det som ett led i arbetsmiljöarbetet för att kunna säkerställa att arbetsplatsen är helt trygg för alla medarbetare. Självklart är vi glada över att facket delar den uppfattningen, säger Struktons HR-chef Gunnar Strömberg.

Ett professionellt genomförande i alla led

Strukton utför årligen slumpmässiga och oannonserade alkohol- och drogtester på 25 procent av sina medarbetare. Tester görs även vid incidenter eller vid misstanke om bruk av alkohol eller droger i samband med arbete. Dessutom testas alla medarbetare vid nyanställning och vid de lagstadgade periodiska hälsoundersökningar som krävs för arbete i säkerhetstjänst.

De slumpmässiga testerna genomförs av European Drug Testing Service, EDTS som arbetar med rörliga provtagare som täcker hela Sverige. Planerade tester genomförs av företagshälsan Previa som Strukton har avtal med.

Urban Svensson

Urban Svensson

Urban Svensson är företagsläkare och MRO (Medical Rewiew Officer) på Previa. Tillsammans med sina kollegor handlägger han varje dag flera ärenden kring alkohol- och drogtestning.

I Urbans arbete ingår även rådgivning till chefer, HR-ansvariga och medarbetare på de företag som man har avtal med.

– Man ska känna sig helt trygg med hur vi arbetar med alkohol- och drogtestning. Genomförandet är oerhört professionellt i alla led och görs med ett starkt integritetsskydd med tanke på människan bakom provet. I grund och botten handlar det om en arbetsgivare som verkligen bryr sig.

Vid drogtestning tas ett urinprov eller salivprov, lite beroende på situation. Testerna för alkohol sker genom utandningsprov för att se om någon är påverkad och blodprov som kan indikera riskkonsumtion av alkohol.

Ingen får felaktigt utpekas som droganvändare

Proverna analyseras vid ett godkänt (ackrediterat) laboratorium. Det största i Sverige är Missbrukslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som under 2019 hanterade fler än 400 arbetsplatsprover per dag. Drygt hälften var urinprover, knappt hälften salivprover och resterande utandningsprover.

– Om ett prov ska bedömas drogpositivt måste det vara positivt i två oberoende analyser, både screening och verifiering, berättar Anders Helander som är sjukhuskemist på Missbrukslaboratoriet och adjungerad professor i beroendeforskning vid Karolinska Institutet.

Han betonar vikten av att testerna är säkra och genomförs på rätt sätt då det inte får hända att någon felaktigt utpekas som droganvändare.

– Arbetsplatstestning har den högsta säkerheten eftersom ett felaktigt provresultat kan få allvarliga konsekvenser. Därför måste hela kedjan passa in i en rutin som mynnar ut i att det slutgiltiga svaret är korrekt från vår sida.

Arbetsplatstestning har den högsta säkerheten eftersom ett felaktigt provresultat kan få allvarliga konsekvenser.”

Först screening och därefter verifiering

Screeningen går ut på att man först undersöker proverna med antikroppar riktade mot olika droger. Det är en relativt enkel metod, men inte hundraprocentigt säker. Man kan beskriva det som en sållningsanalys som används för att sortera ut de prover som ger preliminärt utslag för olika grupper av narkotika.

Om provet screenat positivt går det vidare till en bekräftande analys, en så kallad verifiering. Metoden som används här är betydligt mer avancerad och ger besked om exakt vilka specifika substanser som finns i provet och även i vilken koncentration.

Anders Helander

Anders Helander
(Foto: Jonas Malmström)

– Om testet är positivt efter de två analysmetoderna gås det igenom av en MRO-läkare som fungerar som länken mellan laboratoriet, medarbetaren och arbetsplatsen. Det är en opartisk läkare med särskild kompetens i att tolka drogtester och att kvalitetssäkra hanteringen, från provtagning till provsvar. Först därefter delges provsvaret, säger Anders Helander.

Gunnar Strömberg på Strukton tycker att satsningen på alkohol- och drogtester är väl investerade pengar för att få bort de arbetsmiljörisker som missbruksproblem i verksamheten kan innebära. Samtidigt betonar han vikten av en öppen dialog kring företagets alkohol- och drogpolicy samt möjligheten till rehabilitering som erbjuds vid både riskbruk och missbruk.

– Vår målsättning är att hantera medarbetare med eventuella problem på ett schysst sätt. Det arbetet har gett utdelning och resulterat i att vi har en högre andel återrehabiliterade än andra företag, säger Gunnar Strömberg.

Fakta – alkohol- och droganvändning

  • Minst var tionde person i arbetslivet har en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion.
  • Ungefär tre procent av den vuxna befolkningen har använt illegala droger under det senaste året.
  • Antalet positiva drogtester (urinprov) bland arbetsplatsprover har ökat de senaste åren vilket indikerar en ökad droganvändning bland yrkesverksamma.

Källa: Sveriges Företagshälsor

Nästa artikel Det låter som en saga – vårt plastavfall blir kompositsliprar