illustration klimatförändringar järnvägen

Så påverkar klimatförändringarna järnvägen

Ökad nederbörd och värmeböljor följer i klimatförändringarnas spår. Det får konsekvenser som ställer krav på anpassning av både ny och befintlig järnväg.

Bodil Englund jobbar med klimatanpassning på SMHI med inriktning mot samhällsplanering. Hon märker att efterfrågan på kunskap kring klimatförändringarna ökar och att fler inser att man behöver se över sin verksamhet och hur den påverkas. Spåradiskt frågade Bodil hur ett förändrat klimat påverkar järnvägen och vad vi behöver tänka lite extra på?

Årsmedeltemperaturen förväntas stiga och vi kommer att få se längre perioder med värmeböljor. Vad kommer det att innebära för järnvägen?

Vi vet att räls, komponenter i växlar och kontaktledningar kan expandera i värme och orsaka störningar i trafiken. Tittar vi på underhållssidan kan ett varmare klimat göra att vegetationen kring spåren blir mer lättantändlig. Ökar antalet skogsbränder kan dessa påverka tågens framkomlighet. Vi behöver också ha i åtanke att ett varmare väder påverkar arbetsmiljön för dem som arbetar utomhus.

Bodil Englund

Bodil Englund på SMHI märker att efterfrågan på klimatanpassning ökar.

Tittar vi på årsnederbörden kommer den att öka, särskilt under vintern. Vi kommer också att få erfara intensivare skyfall. Hur kan järnvägen förbereda sig här?

Ökad nederbörd och ändrade nederbördsmönster innebär att vattennivåerna i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten behöver beaktas när vi planerar och bygger nytt. Översvämningar och förändrade flöden kan orsaka erosion kring banvallar, brosstöd och anslutande balkar. Översvämningarna kan också påverka viktiga försörjningsfunktioner till järnvägen som elstolpar och nätstationer. Ökade nederbördsmängder och fluktuerande grundvattennivåer kan påverka stabiliteten i sluttningar och slänter negativt. Det ökar risken för ras och skred som i värsta fall kan blockera rälsen. En ökad intensitet i nederbörden med fler skyfall kommer att få liknande konsekvenser. Här är det viktigt att tänka till kring dagvattenhanteringen och hur dagvattnet kan ledas bort för att till exempel undvika att vatten rinner in i tunnlar.

Kan vi förvänta oss mer blåsigt väder och fler stormar?

Nej, men förändringar i grundvattennivåer, markfuktighet och nederbördsmönster kan göra att träd lättare faller i hård vind. Det ökar risken för neddragna kontaktledningar eller träd som fallit ner över spåren.

På vilket sätt behöver en aktör som Strukton tänka kring klimatanpassning för att minska effekterna av extremt väder som uppkommer till följd av klimatförändringar?

Det är viktigt att tänka förebyggande och fundera över vad konsekvenserna för verksamheten blir när klimatet förändras, men också att planera långsiktigt. Jag tycker att Strukton ska föra en dialog med sina uppdragsgivare och analysera och inventera om det finns risksträckor. Vad ska prioriteras och vilka områden är mer sårbara än andra? Klimatförändringarna kan leda till ett ökat allmänt slitage på anläggningen vilket både påverkar den tekniska livslängden och underhållet. Därför bör klimatanpassning inkluderas i det kontinuerliga arbetet kring underhåll.

Nyfiken på att veta mer?

Webbportalen Klimatanpassning.se drivs av Nationellt ­kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Här finns bland annat information om klimat, klimatanpassning och hur ­samhället påverkas när klimatet förändras.

Järnvägsstation

Foto: SMHI

Exempel på klimatanpassning av järnvägen

När ny väg och järnväg projekterades i Göta älvdalen höjdes infrastrukturen för att minska översvämningsrisken. I höjningen beaktades framtida havsnivå, kommande sättningar av marken och landhöjningen. Projektet var det första stora infrastrukturprojektet i Sverige som anpassades till en stigande havsnivå.

I Norrköping har man tagit fasta på det faktum att gräs kring spårvagnsrälsen dämpar buller och ökar möjligheten att ta emot nederbörd. Troligen ger det även en kylande effekt kring spåren och minskar slitaget på rälsen. Vid nybyggnation eller i samband med ombyggnation av slitna spår anläggs därför numera gräs där spårvagnen har egen banvall och inte samsas med annan trafik.

Nästa artikel Trädgården där odlingen går som på räls